Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Μετά από δωρεάν επίσκεψή μας στο χώρο σας, σας αναφέρουμε το είδος της παράβασης καθώς και το κόστος για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:

τα αντίγραφα των σχεδίων και της άδειας,

όλες οι ενέργειες που απαιτούνται στις δημόσιες υπηρεσίες,

την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,

δωρεάν, το πιστοποιητικό του μηχανικού για την μεταβίβαση.